Click to Home
Route A-2 Washington

Route A-2 Washington
Leave Arcade Weldon Jewell Samaritan Keep Brook Washington Franklin Winslow Arrive Arcade
7:40 7:45 7:50 7:55 8:05 8:15
9:00 9:05 9:10 9:25 9:25 9:35
*10:20 10:25 10:30 10:35 10:45 10:55
11:40 11:45 11:50 11:55 12:05 12:15
1:00 1:05 1:10 1:15 1:25 1:35
2:20 2:25 2:30 2:35 2:45 2:55
3:40 3:45 3:50 3:55 4:05 4:15
*5:00 5:05 5:10 5:15 5:25 5:35